Farnost Františkovy Lázně - Město

 

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně

 

Farnost Františkovy Lázně - Venkov

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně - venkov

 

 

Oprava v oblasti kůru kostela sv. Kateřiny v Libé

(2019-2022)

 

Po dříve proběhlých opravách střechy, fasády budovy kostela a stavebních výplní (okna a dveře) přišly v letech 2019 až 2022 na řadu opravy interiéru (přípravné práce k tomu začaly už v r. 2018). Od roku 2019 se tedy začalo s opravami v zadní části kostelní lodi v oblasti kruchty, nebo, chcete-li kůru (to je ta část, kde jsou na dvojitých balkonech umístěny varhany). Nad varhanami v letech před opravou střechy dlouhodobě zatékalo a to nezůstalo bez následků. Strop v lodi kostela totiž není zděný, není to cihelná klenba, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale je to dřevěná konstrukce (bednění) na níž je nanesen štuk a ten je malířsky pojednán. Takže, když na takovou dřevěnou konstrukci zatéká, začne hnít. Tak i na stropě nad varhanami usídlila se nebezpečná dřevokazná houba, a bylo nutné ji zlikvidovat, protože rozložila část stropních konstrukcí. Tato část byla za použití prostorového lešení vyměněna, nově omítnuta, opět se celý strop nad kůrem opatřil potřebnými nátěry.

Roku 2020 pokračovaly práce v oratořích na kůru (to jsou ty místnosti, co mají okna do lodi). Zde byly sňaty poslední dožilé hlinkové a loupající se přemalby. Opraveny opadané a popraskané omítky. V severní oratoři byly při té příležitosti pod přemalbami objeveny památkově zajímavé historické malby, které byly očištěny a zafixovány a tak jsou k vidění. V jižní oratoři a na kůru se nově vymalovalo. Téhož roku se restaurovaly malby iluzivního zábradlí. Opravily omítky na schodišti a římsy kolem oratoří.

Roku 2021 pokračovaly práce v oblasti kruchty. Byly to pouze truhlářské věci: opravy (restaurování) barokních dveří, okna a dřevěné výplně pod parapety na obou oratořích, malá okénka do oratoří, dvoje dvoukřídlé dveře, zábradlí na kůru, zábradlí na prvním balkonu (balustrové) a z větší části oprava schodiště. Pro opravu oken na oratořích a opravu obou zábradlí muselo být opětovně postaveno lešení.

Roku 2022 byly dokončeny práce I. etapy opravy interiéru (mimo barevných vápenných nátěrů v podkruchtí a v I. patře před lavicemi, tyto části budou natřeny v roce 2024, po dokonalém proschnutí omítkových vrstev). Byly dokončeny omítkové vrstvy v podkruchtí, opraveny čtyři pilíře a na bocích čtyři pilastry, klenby nad zábradlím a byly napačokovány, opraveno a zaspárováno bylo kamenné schodiště, vyčištěna dlažba. Dále bylo provedeno očištění kůrových podhledů a stěny za varhanami a poté bylo vše natřeno vápennými barvami. Z restaurátorských prací bylo dokončeno schodiště a opraveny zbývající dveře v levé oratoři. Nakonec byl proveden úklid.

Každoročně jsme na postupující opravy vynakládali něco kolem 800 tisíc korun. Pravidelně nám prostřednictvím Programu záchrany architektonického dědictví přispívá Ministerstvo kultury (obvykle 700tisíc Kč ročně). Občasným dárcem pro opravy kostela byla také Obec Libá: V roce 2019 darovala 79tisíc; v roce 2020 nic; v roce 2021 darovala 50 tisíc; v roce 2022 nic. Zvláště nečekané neposkytnutí příspěvku Obce v roce 2022 vážně ohrozilo pokračování oprav. Ještě, že se jeden štědrý dárce z Chebu, penzista, čili žádný boháč, slitoval a daroval 50tisíc Kč, takže jsme mohli doplatit za práce v onom roce již proběhlé. Výpadky v podpoře této obnovné akce ze strany Obce Libá jsou pro dílo mimořádně nepříjemné a mohou být fatální. Od roku 2023 totiž má být zahájena II. etapa obnovy interiéru kostela, která bude spočívat v rekonstrukci a restaurování střední a největší stropní klenby v lodi s cennými figurálními malbami ve štukových kartuších. Už v posledních letech právě z okrajových míst této klenby začaly opadávat různě velké kusy štukových omítek, takže musel být omezen program akcí pro širokou veřejnost (vánoční bohoslužby, případný koncert apod.). Z počátku roku 2023 proběhlo výběrové řízení na opravy této části interiéru a vybraný dodavatel nabídl práce provést za cenu blížící se dvěma milionům Kč. Bude to napínavá realizace, protože máme doposud pouze příslib od MK ČR na obvyklých 700tisíc Kč. Obec Libou, jako druhého a logicky nejbližšího sponzora této opravy oslovíme se žádostí o podporu v blízké době. Snad se Obec rozpomene na své někdejší příznivé působení v této oblasti a po loňském zamítnutí podpory této opravy letos přiloží pomocnou ruku k dílu. Kostel je občanská vybavenost a nadto i významná památka v této obci. Snad proto zastupitelstvo obce usoudí, že si kostel zaslouží náležitou a hlavně pravidelnou podporu, aby se stal dobrou vizitkou obce, v níž stojí.

 

ODKAZY
Obec Libá: http://www.obec-liba.eu/
Ministerstvo kultury ČR: https://www.mkcr.cz/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-283.html  

 

 
1. 2. 3. 4.
1. Schody z 1. na druhé patro kůru 2019 pohled na S.
2. Schody z 1. na druhé patro kůru 2019 pohled na J.
3. Schody z 1. na druhé patro kůru 2019.
4. Schody z 1. na druhé patro kůru 2022.
 
5. 6. 7. 8.
5. Schody z 1. na druhé patro kůru 2022.
6. Severní oratoř 2007 pohled na JZ.
7. Severní oratoř 2007 pohled na JV.
8. Severní oratoř 2017 pohled na JV.
 
9. 10. 11. 12.
9. Severní oratoř 2020 pohled na V.
10. Severní oratoř 2022 pohled na JV.
11. Severní oratoř 2022 detail historické malby.
12. Severní oratoř 2021 okna do lodi.
 
 
13. 14. 15. 16.
13. Severní oratoř 2020 pohled z 2. kůru.
14. Jižní oratoř 2020 pohled na JZ.
15. Jižní oratoř 2021 okna do lodi.
16. Jižní oratoř 2021 pohled na SV.
 
17. 18. 19. 20.
17. Jižní oratoř 2020 pohled z 2. kůru.
18. Barokní dveře z kůru na hradní nádvoří 2020.
19. Barokní dveře z kůru na hradní nádvoří 2021 v dílně.
20. Barokní dveře z kůru na hradní nádvoří 2021 v dílně.
 
 
21. 22. 23. 24.
21. Barokní dveře z kůru na hradní nádvoří 2021 opraveno.
22. Barokní dveře z kůru na hradní nádvoří 2021 opraveno, detail zámku.
23. Dveře ze severní oratoři na hradní nádvoří 2020.
24. Dveře ze severní oratoři na hradní nádvoří 2021, náhrada zámku.
 
25. 26. 27. 28.
25. Dveře ze severní oratoři na hradní nádvoří 2021.
26. Iluzivní balustráda na druhém kůru 2020 detail.
27. Iluzivní balustráda na druhém kůru 2021 kompletne zrestaurováno.
28. Iluzivní balustráda na druhém kůru 2021 detail balkónu.
 
 
29. 30. 31. 32.
29. Iluzivní balustráda na druhém kůru 2021 na jižní oratoři.
30. Řezaná kuželková balustráda na druhém kůru 2021 detail olámané profilace.
31. Řezaná kuželková balustráda na druhém kůru 2022 profilace opravena.
32. Řezaná kuželková balustráda na druhém kůru 2022 profilace opravena - pohled na natřené stropy.
 
33. 34. 35. 36.
33. Řezaná kuželková balustráda 2022 pohled z 1. kůru.
34. Poprsnice balkónu 2. kůru opravena a navoskována 2022.
35. Podhled 1. kůru 2022 - odstraňování starých nátěrů.
36. Podhled 1. kůru 2022 -nátěry obnoveny.
 
 
37. 38. 39. 40.
37. Kruchta: vysvětlivky pro lokalizaci.
38. Kůr 2022 - opravená zábradlí a natřené podhlady.
39. Kůr 2022 - opravená zábradlí obou kůru a okna a stěny obou oratoří.
40. Kůr 2022 - opravená zábradlí obou kůru a okna a stěny obou oratoří.
 
41. 42. 43. 44.
41. Strop lodi 2023 v části zamýšlené k letos zahájené II. etapě oprav interiéru.
42. Strop lodi 2023 - detail ukazuje opadávající části.
43. Strop lodi 2023 - žebra náběhu klenby podléhající zkáze.
44. Strop lodi 2023 - centrální freska s Apoteózou sv. Kateřiny je velmi poškozená a zamýšlíme jí v nejbližší době zachránit. Povede se nám to?